Dropshadow

Om

ELIT AB är Sveriges ledande leverantör av golvboxar och en mycket stark leverantör av övrig installationsmateriel som installationskanaler, uttagsboxar, uttagsstavar och hänguttag.
På senare år har vi för utomhusbruk även ökat starkt med markboxar och uttagspollare.

Vi har genom ett gediget arbete under åren utökat vårt sortiment både genom eget utvecklingsarbete samt genom att knyta ledande europeiska tillverkare till oss.

Genom att lyssna och samarbeta med våra kunder och leverantörer strävar vi efter att kontinuerligt utöka och bredda vårt sortiment för att bli en ännu bättre samarbetspartner på den svenska marknaden.

HISTORIA
ELIT Installations Materiel AB härstammar från Elektriska instrument aktiebolag ELIT som startade sin verksamhet 1945. Bolaget började sälja installationsmateriel 1984. Verksamheten har under åren utvecklats och sedan 2009 är vi ett eget bolag.

På 1990-talet introducerade vi i Sverige 45mm systemet med uttagsstavar, aluminiumprofiler och uttagsboxar. Vi sitter därför med en lång och gedigen kunskapsbank på området. Vårt produktprogram har vuxit under åren och är idag mycket brett och vi står stolta för rubriken på vår pärm:
”El & Data från Golv till Tak”

Vi levererar idag standard- och kundspecifika produkter både som vi tillverkar själva samt produkter vi lagerhåller från våra leverantörer.

Hos oss kan du finna ett brett sortiment av kvalitetsprodukter.

CSR & Hållbarhet
ELIT AB definierar Ansvarsfullt företagande - CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhet - som vårt ansvar för effekterna av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett öppet och etiskt agerande:
• överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd,
• tar hänsyn till intressenters förväntningar,
• följer gällande lagstiftning och är i enlighet med normer och förhållningssätt samt
• genomsyrar företaget och integreras i vår verksamhet

Ansvarsfullt företagande
ELIT AB levererar standard- och kundspecifika produkter inom elinstallationsområdet till grossister, installatörer och OEM kunder.
Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö omkring oss och det innebär att vi har och tar ansvar för att ställa krav på oss själva likväl som på våra kunder och leverantörer. Vi tror också på att frivilligt arbeta för att främja hållbar utveckling och företagets samhällsansvar.
ELITs dagliga kontakt med leverantörer sker alltmer digitalt och detta kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, har inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på såväl den egna organisationen som på leverantörerna.
ELITs uppförandekod stödjer FN:s Global Compact och dess principer utgör grunden för vårt Ansvarsfulla Företagande. Uppförandekoden revideras årligen och ses över vid behov. CSR & hållbarhet formulerar de etiska krav vi har på oss själva på ELIT AB samt de krav som vi ställer på våra affärspartners.
ELIT AB vill:
• arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet, en god arbetsmiljö och social rättvisa,
• ta hänsyn till risker, sett ur ett miljöperspektiv,
• arbeta för att minimera de negativa konsekvenserna på den yttre miljön,
• ställa krav på och stötta leverantörer och genom dialog se till att uppförandekod efterföljs, vilket är det långsiktiga målet.

Mål med CSR & hållbarhet
För ELIT AB är målet med CSR & hållbarhet att bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle och att minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö. Vi ska agera etiskt och öppet och genom dialog med våra intressenter långsiktigt arbeta för att uppförandekoden följs både i den egna organisationen och av våra affärspartners. Detta innebär att vi ska visa ärlighet och integritet i samspelet mellan medarbetare och intressenter samt inför vår omvärld.
ELITs CSR & hållbarhet bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. ELIT AB ställer motsvarande krav på medarbetare och leverantörer att respektera och ställa sig bakom principerna i Global Compact ( www.unglobalcompact.org ).
Efterlevnad
Efterlevnaden av ELITs CSR & hållbarhet är en fråga för företagsledningen. Ledningen är skyldig att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar enligt innehållet i denna policy. Vi utgår ifrån att våra kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera som ett ansvarsfullt företag i en global gemenskap som harmoniserar med allmänt erkända etiska principer för affärsmässighet.